arrow down

Restauratie

Bij restauratie is het belangrijk om de bouwkundige en bouwfysische problemen van een monument structureel op te lossen. Daarvoor heeft men kennis nodig van oude bouwmethoden en huidige oplossingen. Naast deze praktische kennis is Van Hoogevest Architecten een bureau dat sterk werkt vanuit de visie dat kennis en waardering van het bestaande uitgangspunt moet zijn voor restauratie. Daarbij is het behoud van de historische gelaagdheid van een monument van belang. Dat restaureren maatwerk is blijkt wel uit de gedifferentieerde aanpak van oude en jonge monumenten. Bij jonge monumenten hebben ingrepen in de 20ste eeuw het vaak nog bekende oorspronkelijke ontwerp sterk aangetast, hetgeen een reconstructieve benadering rechtvaardigt. Bij interventie en aanpassing van het monument aan de eisen van deze tijd is het belangrijk om het nieuwe herkenbaar in te brengen, zodat de interventie een duidelijk laag toevoegt aan de geschiedenis. Duurzame monumentenzorg heeft onze voortdurende aandacht. 

Nieuwbouw

Het thema van ons 100-jarig jubileum bouwen op historie heeft niet alleen te maken met restauratie, maar ook met nieuwbouw. Men ontwerpt nieuwbouw binnen een stedelijke of landschappelijke omgeving en wij vinden die context belangrijk. Het nieuwe zal zich moeten verhouden tot het bestaande, op wat voor manier dan ook. De architecten van Van Hoogevest hebben een duidelijk eigen idioom, maar werken vanuit de gemeenschappelijke grondgedachte dat de context medebepalend is voor het ontwerp. Dat noemen wij contextuele architectuur. Het ontwerpproces is een communicatieproces waarbij voortdurende afstemming plaatsvindt tussen architect, gebruiker, opdrachtgever en andere betrokkenen. Veel energie wordt gestoken in het op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op gebied van duurzame bouw- en installatietechnieken. Door de aanwezige brede kennis binnen het bureau is het mogelijk om de realisatie van het ontwerp in de uitvoering te begeleiden, inclusief kostenbeheersing en planning.  

Onderzoek

Bij restauratie en herbestemming van monumenten is er vaak een spanningsveld tussen behoud en vernieuwing. Bij interventie binnen een omgeving met een hoge monumentwaarde is het belangrijk om een goede afweging te maken tussen monument- en gebruikswaarde. Dan is historische kennis van belang. De architect kan gefundeerde keuzes maken als hij de bouwgeschiedenis van het monument en de waarde ervan kent. Als die kennis wordt meegewogen in restauratie- en interventiekeuzes dan zal dat altijd leiden tot duurzame oplossingen. 

Foto Sint-Joriskerk Amersfoort

Fotograaf Frank Hanswijk